Skip to content

Financiën en verzekeringen

Financiën en verzekeringen

Zoeken

Hieronder informatie over kosten waarmee u te maken krijgt en de (vrijwillige) ouderbijdrage. Ook leest u welke mogelijkheden er zijn voor een financiële tegemoetkoming.

Wilt u meer weten over verzekeringen en schade? Klik dan hier.

Kosten voor schoolboeken

De kosten voor de schoolboeken worden door de overheid rechtstreeks vergoed aan de school. Er hoeft door jouw ouder(s)/verzorger(s) geen boekengeld betaald te worden. Wel ontvang je een lijst met schoolbenodigdheden. Deze dien je wel zelf aan te schaffen

Geen ouderbijdrage meer

Op de scholen van OMO Scholengroep Helmond vroegen wij ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee we buitenlesactiviteiten bekostigd werden. Tegen het licht van nieuwe wetgeving vragen wij vanaf schooljaar 2022-2023 niet meer om deze bijdrage. De school neemt allerlei kosten voortaan zelf voor haar rekening. Het gaat veelal om kosten voor activiteiten met een educatief belang; denk aan schoolfeesten, introductiedagen, diploma-uitreikingen, klassenactiviteiten en culturele uitstapjes. Vorig jaar was de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
€ 26,00. Komend schooljaar vragen wij niets.

Excursies
Onze scholen bieden ook één- en meerdaagse excursies aan. Als school betalen we in principe álle ééndaagse excursies (denk aan de Tweede Kamer, de haven in Rotterdam, musea, Ieper, et cetera). We kennen ook meerdaagse excursies: reizen binnen Nederland of (met name) daarbuiten. Op reis gaan met leeftijdsgenoten is belangrijk voor de sociaalemotionele ontwikkeling, maar ook voor het ontwikkelen van tal van andere vaardigheden. Je komt in aanraking met andere talen en culturen, je werkt samen in een vreemde omgeving, er zijn sportieve en culturele activiteiten, er is veel plezier. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling één maal in zijn schoolloopbaan een dergelijke ervaring kan meemaken. Herinneringen voor het leven.

De school kan de kosten van dergelijke excursies niet alleen dragen. Om ze toch aan te kunnen bieden, kunnen wij niet anders dan om een vrijwillige bijdrage vragen. Indien te weinig ouders voldoen, kunnen wij de reizen geen doorgang laten vinden. Hier omtrent zullen wij altijd tijdig berichten. Overigens is het bij wel doorgaan zo dat betalende ouders niet betalen voor niet betalende ouders: de school legt bij. Met ingang van schooljaar 2022-2023 hanteren we altijd een maximum bedrag van € 395,00. Het betalen van facturen voor de meerdaagse excursie is niet verplicht. We willen u wel vragen om te betalen wanneer mogelijk.

Financiële tegemoetkoming

De kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) zijn voor sommige ouder(s)/verzorger(s) niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand- of ondersteuningsregelingen. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. Zij kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt.

Solidariteitsfonds

Als school constateren wij steeds vaker dat de leerlingen niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen of extra projecten. Deelname aan deze activiteiten stimuleert de leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien en hun kansen te vergroten op succes in hun vervolgstudie en maatschappij. Daarbij mag de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. Ouder(s)/verzorger(s) in deze situatie kunnen hiervoor een beroep doen op financiële steun vanuit Stichting Leergeld.

Ook OMO Scholengroep Helmond vindt dat zij haar verantwoordelijkheid voor deze situaties moet nemen en heeft daarom besloten een solidariteitsfonds op te richten, zodat alle leerlingen de kans krijgen om aan alle activiteiten deel te nemen.

Voor wie is het solidariteitsfonds bedoeld?
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (tot en met 18 jaar) die op het Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College, Vakcollege Helmond en de Praktijkschool zijn ingeschreven. Het is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet de financiële middelen hebben voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. De financiële toetsing wordt in verband met de privacy gedaan door Stichting Leergeld.

Hoe werkt het solidariteitsfonds?
Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de financiële administratie, mevrouw A. Cox, van de school.
Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met Stichting Leergeld voor de financiële toetsing. Zij beoordelen of de leerlingen in aanmerking komen voor financiële steun vanuit Stichting Leergeld en brengt een advies uit aan de school. Bij een negatief advies vergoedt het solidariteitsfonds alleen in uitzonderlijke situaties de (gedeeltelijke) kosten.

Een betalingsafspraak voor de eigen bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) behoort tot de mogelijkheden.

Sponsoring

Soms krijgt onze school middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staat in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.