Skip to content

Veiligheid op school

Veiligheid op school

Zoeken

We streven naar een school waar alle leerlingen en personeelsleden op een prettige manier met elkaar omgaan en iedereen zich geborgen en veilig voelt. In alle leerjaren wordt onder andere in de mentorlessen aandacht besteed aan kennis maken met elkaar, elkaar te leren respecteren en normale omgangsvormen te hanteren.

We werken op school met de 10 gouden regels:

  1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
  2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
  3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
  4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie door op school Nederlands te spreken; we lossen problemen op door erover te praten.
  5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
  6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
  7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
  8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
  9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doet de school aangifte.
  10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

Schoolvertrouwenspersoon
Elke leerling die bedreigd, gediscrimineerd of gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of personeelslid kan een beroep doen op de schoolvertrouwenspersoon. De eerste stap blijft natuurlijk die naar de mentor, maar durft, kan of wil een leerling dat niet, dan kan hij rechtstreeks contact opnemen met de schoolvertrouwenspersoon. Die zal het probleem altijd serieus nemen, gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt mogelijk -en in overleg met de melder- voor bemiddeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie of extern vertrouwenspersoon.

De school heeft een interne vertrouwenspersoon die u kunt benaderen voor problemen van vertrouwelijke aard. U kunt hiervoor terecht bij mevrouw Gertie Crommentuijn. Zij is bereikbaar via de algemene contactgegevens van de school of per e-mail.

Veiligheidsplan

Elke school heeft een bedrijfsnoodplan, zo ook onze school. Hierin staat beschreven hoe er gehandeld dient te worden in het geval van een calamiteit. Elk jaar vind er minimaal 1 ontruimingsoefening plaats waarbij de gehele school ontruimt wordt. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers weten wat zij moeten doen in het geval het ontruimingssignaal gaat. Daarnaast komt het bedrijfshulpverleningsteam (bhv-team) elk jaar meerdere malen bijeen.

Voor vragen rondom veiligheid kunt u contact opnemen met de veiligheidscoördinator, de heer W. Raaijmakers.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.