Skip to content

Ondersteuning

Ondersteuning

Zoeken

Toelatingsprocedure
Als uw zoon/dochter door u als ouder(s)/verzorger(s) wordt aangemeld op onze school, zijn wij verantwoordelijk voor de plaatsing van uw zoon/dochter in het voortgezet onderwijs. Een toelatingscommissie onder leiding van de manager onderwijs van de school bekijkt of uw zoon/dochter toelaatbaar is op onze school. Een jongere moet aan criteria voldoen om toegelaten te worden. Deze criteria hebben betrekking op de intelligentie, leervorderingen en sociaal emotionele ontwikkeling. In Passend Onderwijs zullen wij als school zorgdragen voor de juiste plaatsing van uw zoon/dochter binnen de school en eventueel u ondersteunen bij de plaatsing op een andere school als uw zoon/dochter bij ons niet toegelaten kan worden.

Leerlingenzorg
De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij vinden het belangrijk deze stap zo gemakkelijk mogelijk te maken. Voordat de jongere start op onze school is er altijd een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s), waar vaak de jongere ook bij aanwezig is. De jongere krijgt een mentor, die de ontwikkeling van de jongere volgt. De mentor rapporteert 2 keer per jaar aan de ouder(s)/verzorger(s) de stand van zaken. In fase 1 middels oudergesprekken, waarbij de leerling ook betrokken is. Mentor en leerling bepalen gezamenlijk wanneer ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd worden. In fase 2 en 3 middels rapportgesprekken. In de beroepsgerichte leerweg (fase 4 en 5) bespreekt de mentor en de leerling het portfolio met ouder(s)/verzorger(s). Soms is er extra zorg nodig. Hiervoor is binnen de school een team van specialisten, het Zorgteam. Dit Zorgteam helpt docenten in de begeleiding van de leerling.

Zorgteam
Het Zorgteam bestaat uit een orthopedagoog en twee zorgcoördinatoren. Er is op school een Zorg Advies Team, bestaande uit het Zorgteam van de school en externe partners in de hulpverlening. Dit team wordt actief en pro-actief als blijkt dat een jongere meer zorg nodig heeft dan de reguliere zorg. Uiteraard wordt dit met de ouder(s)/verzorger(s) van te voren besproken. Als school houden wij voor elke jongere een leerling-dossier bij. In overleg met het Zorgteam kunt u als ouder(s)/verzorger(s) het dossier van uw zoon/dochter altijd inzien.

Schoolondersteuningsprofiel
Binnen Passend Onderwijs heeft elke school de verplichting om een schoolondersteuningsprofiel te maken. In het schoolondersteuningsprofiel staat inhoudelijk de basiszorg, hoe deze versterkt wordt en hoe speciale scholen arrangementen aanbieden. Dit moet een dekkend aanbod geven aan de kinderen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de site van de school.

Integratieklas
In samenwerking met de Antoon van Dijkschool heeft onze school een klas opgestart waarin twaalf leerlingen met een verstandelijke beperking les volgen. Binnen de klas wordt er lesstof aangeboden op het niveau van het kind. Het doel van de integratieklas is het maatschappelijk integreren. Het uiteindelijke doel is uitstroom naar arbeid. De leerlingen zijn in de integratieklas met name praktisch bezig, waardoor de zelfredzaamheid van de leerling wordt gestimuleerd. Deze voorziening valt binnen het Samenwerkingsverband Helmond – Peelland. Plaatsing in de integratieklas moet aangevraagd worden bij de ACT.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.