Adaptief onderwijs

Wij kiezen voor het concept adaptief onderwijs als uitgangspunt. Het streven is om een goed pedagogisch klimaat, optimale ontwikkel- en leermogelijkheden te scheppen voor jongeren. In het pedagogisch klimaat gaat het erom tegemoet te komen aan de basisbehoeften van jongeren met betrekking tot competentie, relatie en autonomie.

Concreet betekent dit dat wij: onderwijs bieden met betrekking tot zo goed mogelijk leren, een onderwijsaanbod dat doelgericht is en onderwijs bieden dat de jongeren mogelijkheden biedt in de huidige samenleving.

Wij willen nauw samenwerken met de ouders/verzorgers en de jongeren om uiteindelijk onze doelen te bereiken. Wij verwachten daarbij van iedereen een positieve en actieve bijdrage.

Om dit doel te bereiken werken wij met een basisgerichte leerweg en beroepsgerichte leerweg. Dit betekent dat jongeren in principe 6 onderwijsfases doorlopen, 3 in de basisgerichte leerweg en 3 in de beroepsgerichte leerweg. Meer informatie kunt u nalezen in de schoolgids.